§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Matura Ekspert.
 2. Serwis prowadzi platformę edukacyjną i informacyjną dla Użytkowników, którym został przyznany dostęp do Serwisu, dostępną pod adresem https://maturaekspert.pl oraz prowadzi sprzedaż Produktów elektronicznych za pomocą Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://maturaekspert.pl/sklep/.
 3. W celu skontaktowania się z Serwisem, należy używając następujących danych kontaktowych:
  – adres e-mail: [email protected]
  – adres do korespondencji: Robert Barabasz ProConsult Investmentss, ul. Katowicka 33/22, 61-131 Poznań
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej.
 5. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 6. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 7. Warunkiem skorzystania z Serwisu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 
 8. Sprzedawca kieruje sprzedaż Produktów dostępnych w Serwisie do Konsumentów.
 9. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Serwisu,
  w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§2 Definicje

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu i treści umieszczonych w Serwisie, której został przyznany dostęp do Serwisu przez Administratora Serwisu, konsument w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, osoba która ukończyła 16 lat lub posiada zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu (w ramach Konta płatnego lub bezpłatnego).
 2. Administrator Serwisu – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Robert Barabasz ProConsult Investmentss, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7822925437, REGON 525643473.
 3. Sprzedawca – sprzedawcą w Serwisie kursydomatury.pl jest Administrator Serwisu.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny pod adresem: https://maturaekspert.pl/regulamin-sklepu/.
 5. Serwis – grupa powiązanych ze sobą tematycznie witryn internetowych należących do Administratora Serwisu, w tym również Sklep internetowy.
 6. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://maturaekspert.pl/sklep/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
 7. Klient – osoba fizyczna, składająca Zamówienie w ramach Serwisu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekuna prawnego na dokonanie zakupu danego Produktu w Sklepie (zawarcie umowy sprzedaży) oraz na przetwarzanie jej danych osobowych w ramach Konta i przebywania oraz poruszania się w Serwisie w przypadku, gdy nie ukończyła 16 roku życia.
 8. Konsument – Klient lub Użytkownik będący osobą fizyczną mający pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedawcy zakupu Produktów, niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych Produktów.
 10. Produkt – towary i materiały elektroniczne zakupione lub dostępne w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 11. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 12. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
 13. Operator płatności – System płatności imoje należy do spółki ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75, REGON 271514909.
 14. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 15. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
 16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 19. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 21. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 22. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

§3 Wymagania techniczne

 1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu innych Użytkowników.
 2. Do skorzystania z Serwisu potrzebne są:
  – dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
  – odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  – aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail;
  – aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf– w przypadku udostępnienia możliwości pobierania takich plików z poziomu Serwisu.
 3. Administrator Serwisu zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Administrator Serwisu podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

§4 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Administrator Serwisu.
 3. W ramach korzystania z Serwisu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
  – rozsyłania i umieszczania w ramach Serwisu spamu,
  – dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Serwisie.
 4. Nakazuje się:
  – Korzystanie z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa; 
  – Korzystanie z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania; 
  – Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Serwisu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną w Regulaminie licencją.
 5. W celu usunięcia konta Użytkownika należy za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Administratora Serwisu o woli jego usunięcia.
 6. Użytkownik ma prawo do przeglądania wpisów, zamieszczenia komentarzy a także bycia członkiem danej grupy tematycznej znajdującej się w Serwisie lub w dedykowanym miejscu. Może także kontaktować się z innymi Użytkownikami poprzez wysyłanie do nich wiadomości wewnątrz Serwisu (po zalogowaniu na Konto).
 7. Dodając komentarz, Użytkownik akceptuje warunki określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania, w szczególności zabrania się:
  – umieszczania treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających dobra osobiste osób trzecich, propagujących przemocy, agresję, alkohol, środki odurzające, narkotyki oraz pornografię,
  – umieszczana treści naruszających prawa Administratora Serwisu,
  – umieszczania treści o charakterze spamu.
 8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.
 9. Publikowanie w Serwisie https://maturaekspert.pl informacji handlowych, reklam, materiałów promocyjnych oraz innych treści o charakterze komercyjnym lub spamu, bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu jest zabronione.
 10. Użytkownik umieszczający jakiekolwiek treści autorstwa innych osób, zobowiązany jest do oznaczenia twórcy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z prawem ich wykorzystywanie. Zwalnia tym samym z jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora Serwisu.
 11. Użytkownik umieszczający w Serwisie https://maturaekspert.pl zdjęcia własnego autorstwa, na których został utrwalony jego wizerunek, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie https://maturaekspert.pl bez ograniczenia czasowego i terytorialnego w celach informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością Serwisu przez kadrowanie, obróbkę cyfrową, itp. Zgoda dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych utrwalonych w Serwisie oraz obejmuje takie formy publikacji jak: umieszczenie, udostępnienie, publikację w związku z korzystaniem z Serwisu.

§5 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów informacyjnych dostępnych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem czy też do własnych celów Użytkownika ani za działania czy zaniechania Użytkownika podejmowane na ich podstawie.  W szczególności, tyczy się to artykułów czy treści edukacyjnych.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za składane podczas współpracy fałszywe dane i oświadczenia, które mogą wywrzeć jakiekolwiek skutki prawne.
 3. Treści umieszczone w Serwisie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

§6 Składanie i realizacja Zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu). W tym celu powinien zaznaczyć „Wybierz opcje”.
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu i/lub konkretnej opcji, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności, po wybraniu Produktu kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub przejść do koszyka pokazanego w prawym, górnym rogu lub kliknąć w pojawiający się po dodaniu Produktu komunikat „Zobacz koszyk”.
 3. Klient ma możliwość wpisania kody rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kod Kuponu”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Wykorzystaj kupon” oraz „Zaktualizuj koszyk” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. podczas składania zamówienia poprzez kliknięcie w komunikat „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać swój kod”.
 4. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka a następnie przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do płatności”.
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych oraz dokonanie następujących czynności:
  – imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
  – adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  – adresu e-mail,
  – akceptacja regulaminu Operatora Płatności,
  – akceptacja Regulaminu Sprzedawcy poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Przeczytałem i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia,
  – wyrazić zgodę na dostarczenie Produktów objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  – wyrażenie zgody na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
  – Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki.
 6. Klient może także na tym etapie założyć konto Klienta, jednocześnie ustanawiając własne hasło spełniające wymogi bezpieczeństwa. Ma możliwość zaznaczenia wskazanych w tym miejscu zgód: marketingowej i handlowej oraz zapisania się do newslettera. Jeżeli Klient posiada już konto Klienta wówczas może kliknąć w komunikat: „Jesteś naszym klientem? Kliknij tutaj, żeby się zalogować” i wpisać nazwę użytkownika lub e-mail oraz hasło, a także checkbox umożliwiający zapamiętanie jego danych do przyszłych zakupów. Następnie loguje się do swojego konta poprzez kliknięcie „Zaloguj”. W sytuacji, gdy zapomniał hasła – może je odzyskać wykonując komunikaty pojawiające się po kliknięciu w komunikat „Zapomniałaś/eś hasła?”.
 7. Klient może także dokonać zakupu bezpłatnego Produktu (jeżeli takie Produkty są dostępne w Sklepie), którego zakup również umożliwi mu założenie Konta Użytkownika.
 8. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 10. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje zapłaty.
 11. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 12. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  – nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
  – nieotrzymania wpłaty w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności elektronicznej i niedokończenia tej płatności).

§7 Ceny Produktów i formy płatności

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują sięchyba, że zastrzeżono inaczej w regulaminie danej promocji.
 4. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty przelewem elektronicznym – płatnym bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu imoje.  Użytkownik po wyborze odpowiedniego banku z listy oraz zaznaczeniu checkboxa z akceptacją regulaminu płatności zostanie przeniesiony na stronę tego banku z celu sfinalizowania Zamówienia. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiane są rachunek (paragon) lub faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) przez Sprzedawcę danego Produktu zgodnie z opisem, w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta na jego wyraźne żądanie skierowane do Administratora Serwisu. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sprzedawcę w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Niniejszy paragraf dotyczy również faktur korygujących.

§8 Dostawy Produktów – koszty, formy i terminy

 1. Wysyłka Produktu lub przydzielenie dostępu do Produktu na Koncie Klienta nastąpi niezwłocznie po opłaceniu i zaksięgowaniu zapłaty za dany Produkt.   
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 3. W przypadku kursów online dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu (danego Produktu). Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
 4. Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

§9 Zakładanie Konta w Serwisie i Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Użytkownik nie może dokonać rejestracji w Serwisie anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych. Może jednak poruszać się pod pseudonimem wewnątrz Serwisu i swojego Konta (po zmianie domyślnych ustawień w postaci imienia i nazwiska). Każdorazowo jest uprawniony do modyfikacji widoczności swoich danych osobowych wewnątrz Serwisu (Konta).
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Serwis jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności
 4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
 6. Konto Klienta można założyć tylko poprzez zakup Produktu: płatnego lub bezpłatnej lekcji próbnej.
 7. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem Konta oraz link aktywacyjny. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.
 8. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do złożenia Zamówienia. 
 9. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 10. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego. 
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 13. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 14. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 15. Sprzedawca  może także wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów. 
 16. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 17. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 18. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 19. W celu usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na dane do kontaktu podane w niniejszym regulaminie.
 20. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

§10 Reklamacje

 1. Konsumentowi i przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny. Nie dotyczy to produktów elektronicznych, o czym mowa w ust. 2.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Produktami cyfrowymi są np. kursy online, ebooki, dostęp do nagrań. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 3. W ramach wyjątku można odstąpić od rocznego kursu maturalnego na podstawie 14-dniowej gwarancji. Aby odstąpić od kursu, należy napisać wiadomość mailową z prośbą o zwrot środków na adres: [email protected] 
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub przedsiębiorca dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia). Uprawnienie to dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”
 6. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§12 Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Administratora Serwisu, dostępne w Serwisie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich tworzących je w ramach Serwisu.
 2. Administrator Serwisu udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z materiałów umieszczonych w ramach Serwisu. Użytkownik w ramach Serwisu upoważniony jest do korzystania z zasobów Serwisu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie tylko na dedykowanej platformie (Koncie Użytkownika) utrzymywanej przez Administratora Serwisu,
  – zapisywanie w formie cyfrowej lub wydruk materiałów w formacie pdf. Lub w formie edytowalnej jedynie na własne potrzeby i potrzeby oceny i analizy zadań (jeśli Klient posiada Produkt to umożliwiający).  
 3. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie jest ważna przez czas trwania dostępu do Serwisu i udzielona jest nieodpłatnie.  
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości zasobów Serwisu, jak i ich części: 
  – udostępnianie i prezentowanie zasobów Serwisu osobom trzecim, 
  – publikowanie zasobów Serwisu niezależnie od formy publikacji,
  – kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Administrator Serwisu informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie zasobów Serwisu lub jakichkolwiek innych treści udostępnionych przez Administratora Serwisu stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną i/lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania i/lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. W przypadku zamiaru wykorzystania zasobów Serwisu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie i treści udzielonej licencji, Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Administratora Serwisu.
 7. Administrator Serwisu jest uprawniony do okresowej aktualizacji zasobów Serwisu w szczególności szkoleń, VOD, pozostałych materiałów.

§13 Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta są Sprzedawcy.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem można się używając danych zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  – wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  – realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  – rozpatrzenia reklamacji— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  – kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  – przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  – tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  – archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  – wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  – w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
 6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Instagram, Google, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych m.in. poprzez:
  – współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  – stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
  – stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych którym Klient wyraził zgodę.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://maturaekspert.pl/polityka-prywatnosci/.

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  – bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań    umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu, zmiany technologii, zmiany związane ze współadministratorami. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie na podstronie: Regulamin.
 2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne w całości lub w części pozostała część Regulaminu pozostanie w mocy. Nieważne postanowienie należy zastąpić postanowieniem, którego sens prawny i ekonomiczny będzie najbliższy woli Użytkownika, jak i Serwisu wyrażonych w Regulaminie.
 3. Umowy zawierane poprzez Serwis i Administratora Serwisu oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 06.10.2023.
Link do polityki prywatności: https://maturaekspert.pl/polityka-prywatnosci/
Link do niniejszego Regulaminu: https://maturaekspert.pl/regulamin-sklepu/

Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego

Miejscowość, data: …………………………….
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
…………………………….
…………………………….

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………………………. Produkt ……………………………. [informacja o produkcie] jest wadliwy.
Wada polega na ……………………………. [opis wady].
Wada została stwierdzona w dniu …………………………….
Z uwagi na powyższe, żądam: …………………………….
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………….
Posiadacz rachunku bankowego: …………………………….
Data: …………………………….  Podpis Konsumenta: …………………………….

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy

Miejscowość, data: …………………………….
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
__________________________________
__________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………. nr ……………………………. zawartej dnia ……………………………. dotyczącej następujących Produktów : …………………………….
Proszę o zwrot kwoty ……………………………. zł (słownie ……………………………. złotych) poprzez:

 • transfer na rachunek bankowy o numerze: …………………………….

Data: …………………………….  Podpis Konsumenta: …………………………….